Zapisy – warunki uczestnictwa

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA:

https://paleta.dworek.eu/wp-content/uploads/2018/05/PALETA-DEKLARACJA-UCZESTNICTWA-W-ZAJ%c4%98CIACH.pdf

REGULAMIN KLUBU KULTURY „PALETA”

 

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik NR 1.
 • Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.
 • Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.

– W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.

– Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać  i odbierać punktualnie

      Warsztaty w czasie wakacji 2018
      Warsztaty Letniej Akademii  Sztuki odbywają się w dniach 25 – 29 czerwca 2018 oraz 2 – 6 lipca 2018

25 – 29 czerwca 2018 – tydzień zatytułowany:” Ceramika – dotyk natury”.
Uczestnik wybiera z zakresu godzin otwarcia pracowni dogodne dla siebie godziny. Pracownia otwarta jest
w godzinach 16.00 – 21.00. Jeden warsztat trwa 3 godziny.  Ze względu na program i bezpieczeństwo, dzieci                  prosimy przyprowadzać  i odbierać zgodnie z ustaleniami z instruktorem. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od
11 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe. Ilość miejsc ograniczona.

2 – 6 lipca 2018 – tydzień zatytułowany „Twórcze działania z naturą”.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 17.00 do 19.00. Ze względu na program i bezpieczeństwo, dzieci prosimy             przyprowadzać i odbierać punktualnie. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 11 roku życia, młodzież oraz osoby             dorosłe. Ilość miejsc ograniczona.

 • Jeśli uczestnik zajęć nie zostanie odebrany do chwili zakończenia zajęć opiekun zobowiązuje się pokryć równowartość kosztu jednego dnia zajęć.
 • Rodzice uczestników warsztatów w czasie wakacji i ferii zimowych w dniach wycieczek zobowiązani są do wyposażenia dziecko w aktualną legitymację szkolną.
 • Organizator zastrzega, że program warsztatów może ulec zmianie.

Opłata za zajęcia indywidualne(pianino) –  Opłata za zajęcia uzależniona jest liczby zajęć w miesiącu.
–  W razie zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nieobecności możliwe jest przeniesienie zajęć            na inny zaproponowany przez instruktora termin (do 30 dni od nieobecności). Jeżeli ustalenie odpowiedniego
dla obydwu stron terminu okaże się niemożliwe Organizator nie przewiduje zwrotów wpłat za niewykorzystane
zajęcia ani ich przeniesienia na kolejne miesiące.
– W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje:              przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
– W razie nieobecności instruktora,  zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od                      nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia                          zostanie  przeniesiona na kolejny miesiąc.
– Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.
– Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać  i odbierać punktualnie

 • Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ a w przypadku opłat kwartalnych na początku kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.
 • Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem.
 • Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
  Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867 W tytule przelewu prosimy umieścić: paleta/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc
 • Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od połowy września do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
 • Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.
 • Niezbędne do zajęć materiały uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowi:  Pracownia ceramiki i małej formy rzeźbiarskiej, Pracownia plastyczna dla dzieci, Warsztaty: „Ceramika dotyk natury”, Warsztaty: „Twórcze działania z naturą” gdzie uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.
 • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
 • Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.
 • Na wszystkie zajęcia/ warsztaty dostępne są 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej KKR3+
  i N
 • Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka
  w zajęciach/warsztatach  deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.

PALETA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.