Kalendarium wydarzeń
02 wrz pon, 15.00
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
REGULAMIN - LETNIA AKADEMIA SZTUKI

REGULAMIN - LETNIA AKADEMIA SZTUKI

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik nr 1.

2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.
a.) Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.
- W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
Organizator zastrzega, że program zajęć może ulec zmianie.
Wpłat należy dokonać z góry w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

b.) Cennik zajęć w ramach Letniej Akademii Sztuki:
Warsztaty - Portrety
120,00 zł – cykl 6 warsztatów po 2 godziny

25, 00 zł– pojedyncze warsztaty po 2 godziny

Warsztaty - Rysunek
120, 00 zł – cykl 6 warsztatów po 2 godziny

25, 00 zł – pojedyncze warsztaty po 2 godziny

Pracownia Ceramiki

200,00 zł – cykl 6 warsztatów po 2 godziny

40,00 zł – pojedyncze warsztaty po 2 godziny

Ceramika dla malucha

80, 00 zł – cykl 6 zajęć po 45 minut

15,00 zł – jedne zajęcia 45 minutowe (rodzic/opiekun wstęp wolny)

c.) możliwość wykupienia pojedynczych warsztatów przewidziana jest w miarę wolnych miejsc, po zakończeniu zapisów na cykle warsztatowe
3. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem.
4. Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867 W tytule przelewu prosimy umieścić: paleta/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/ miesiąc.
5. Organizacja zajęć
- Zajęcia Letniej Akademii Sztuki odbywają się w grupach, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od 24 czerwca do 12 lipca 2019 roku. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
- Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.
- Uczestnicy otrzymują materiały plastyczne niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.
- Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
- Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.
- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie
- Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.
6. Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartą Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym na wszystkich zajęciach organizowanych przez Klub Kultury Paleta. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Prosimy o zgłoszenie się do biura KK Paleta w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.


Załącznik nr 1.

Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych - e-mail: iod@dworek.eu.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/ oraz Pana / Pani małoletniego dziecka w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub / oraz danych osobowych Pani/ Pana małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych Pana/Pani małoletniego dziecka zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” z siedzibą przy ul. Papierniczej 2, 31-221 Kraków?

c TAK

c NIE

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.

7. 7. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Administratora wizerunku uczestnika czyli Pani/Pana lub/oraz Pani / Pana małoletniego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu www.facebook.com, ulotkach oraz plakatach?

c TAK

c NIE

8. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania,

- do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być: instruktorzy prowadzący zajęcia.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Imię i nazwisko:…………………………………

Podpis…………………………………