Warunki uczestnictwa

 

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnika
 • Na zajęcia przyjmowani są: dzieci od 7 roku życia, młodzież i osoby dorosłe.
 • Zajęcia w Klubie trwają od połowy września do połowy czerwca następnego roku. Reguła ta nie dotyczy nauki gry na gitarze, która trwa od października do maja 2017 włącznie.
 • Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie według ustalonego przez klub harmonogramu.
 • Czas trwania zajęć: w pracowni plastycznej dla dzieci wynosi 1,5h/tyg., w pracowni rysunku, malarstwa i grafiki dla młodzieży i dorosłych – 3h/tyg., studium postaci 4h/tyg. , w pracowni muzycznej (nauka gry na pianinie – 30 lub 45min/tyg./lekcje indywidualne, nauka gry na gitarze- 1h/tyg.), w pracowni ceramiki i małej formy rzeźbiarskiej – 2h/tyg., w pracowni malarstwa olejnego- 3h/tyg.
 • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
 • Prace plastyczne uczestników mogą być przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nie odebrane w tym terminie prace nie będą przechowywane.
 • Materiały plastyczne uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie wyłączając pracownię plastyczną dla dzieci oraz pracownie ceramiki i małej formy rzeźbiarskiej.
 • Uczestnicy zajęć, rodzice/opiekunowie uczestnika zajęć proszeni są o zwracanie uwagi na rzeczy osobiste. Pracownicy klubu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione bez odpowiedniego nadzoru.
 • Organizator zastrzega, że ustalony harmonogram zajęć może ulec zmianie.
 • Uczestnik/rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2) w celach związanych z udziałem w zajęciach, zgodnie z art. 24 Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późń. zm.).
 • Uczestnik/rodzic/ opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2) wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie zajęć w celach dokumentacyjnych i promocyjnych., w materiałach promocyjnych, na stronie Klubu Kultury, na portalu www.facebook.com, ulotkach oraz plakatach.

Opłaty

 • Do obowiązków uczestników należy terminowe wnoszenie opłat za zajęcia, tj. do 10 dnia każdego miesiąca/kwartału gotówką lub przelewem na konto:

62 1240 4722 1111 0000 4860 1867         

Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Treść przelewu: nazwa klubu, imię i nazwisko dziecka/uczestnika, nazwa zajęć

 • W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
 • Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika w miesiącu oraz niezależnie od ilości zajęć w miesiącu (z wyjątkiem miesiąca, w którym przypadają ferie zimowe, września 2016 oraz czerwca 2017). Reguła ta nie dotyczy zajęć opłacanych godzinowo.

Rezygnacja z zajęć jest możliwa pod koniec każdego okresu  rozliczeniowego.

 

Wykaz dni, w których pracownie będą nieczynne
w sezonie kulturalnym 2016/2017

 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24grudnia 2016 – 1 stycznia  2017- przerwa świąteczna

6 stycznia 2017 – Święto Trzech Króli

30 stycznia 2017 (poniedziałek) – 11 luty  2017 (sobota) – UWAGA! – w tym terminie organizujemy ferie dla dzieci

15 kwietnia  2016 (sobota) – 17 kwietnia 2017 (poniedziałek) – przerwa świąteczna

1 maja 2017 (poniedziałek) – 3 maja 2017 ( środa) – przerwa świąteczna

15 czerwca 2017 – Boże Ciało

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.